Spiritualiteit en Psychiatrie - Stemmen horen

Kees Aaldijk - Gepubliceerd in Spiegelbeeld, juni 2011

Spiritualiteit en Psychiatrie - Stemmen horen - Kees Aaldijk - Gepubliceerd in Spiegelbeeld, juni 2011

Het kan iedereen overkomen een stem te horen van iemand die er helemaal niet is. Is er dan iets mis met je of hoor je misschien de stem van een goddelijke boodschapper? Hoe ga je daar dan vervolgens mee om? De gangbare psychiatrie zal het horen van stemmen beschouwen als een ontregeling van de hersenen en misschien medicijnen voorschrijven om ze tot zwijgen te brengen.

Vanuit een transpersoonlijk perspectief kunnen we die stemmen heel anders interpreteren en vervolgens kunnen we daar dan op een andere manier mee omgaan.

Stemmen in je hoofd

Ongeveer 5% van alle Nederlanders hoort weleens stemmen van personen die niet werkelijk aanwezig zijn. Het zijn ‘stemmen in je hoofd’. Soms doet dit verschijnsel zich een enkele keer voor om vervolgens nooit meer terug te komen. Maar in andere gevallen kunnen de stemmen zo intens en opdringerig worden dat ze het leven van de betrokkene volledig gaan  beheersen. Volgens de geldende psychologische en psychiatrische benaderingen worden deze stemmen door de eigen hersenen geproduceerd. Ze worden dan aangemerkt als hallucinaties: innerlijke ervaringen die geen verband houden met objectieve zintuiglijke waarnemingen uit de gewone wereld.

Volgens de spirituele tradities bestaat er naast onze tastbare realiteit nog een andere, onzichtbare werkelijkheid van waaruit die stemmen afkomstig kunnen zijn. Omdat verreweg de meeste mensen deze subtiele wereld niet kunnen zien of ervaren is het niet zo verwonderlijk dat ze het bestaan ervan ontkennen. Maar sommigen van ons kunnen daar wel ‘een beetje’ contact mee maken en het horen van stemmen hangt daarmee samen.

Subtiele anatomie en de subtiele werelden

De vraag die zich vervolgens opdringt is waarom die subtiele wereld voor sommigen op de een of andere manier waarneembaar is en voor anderen niet. Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst kijken naar de opbouw van die subtiele realiteit.

Allereerst is er de gewone fysieke wereld waarin we kunnen functioneren dankzij ons fysieke lichaam. Naast ons fysieke lichaam hebben we ook nog een etherisch lichaam, dat is het energieveld dat ons organisme van energie voorziet. Het zorgt ervoor dat al onze lichaamscellen afzonderlijk en ons lichaam als geheel kan functioneren. Het geeft ons een gevoel van vitaliteit en autonomie; als het etherische lichaam niet goed werkt dan voelen we ons vermoeid en leeg.

Vervolgens hebben we een emotioneel lichaam. Dit bestaat uit de verzameling van al onze emotionele eigenschappen en ervaringen. Hierbij horen ook al onze emotionele trauma’s zoals onverwerkt verdriet, weggestopte woede en allerlei angsten. Zoals we met behulp van ons fysieke lichaam functioneren in de fysieke wereld, zo functioneren we met ons emotionele lichaam in de emotionele wereld. Ook deze wereld omringt ons overal en overlapt voor een belangrijk deel de ons bekende wereld maar ze is voor de meesten van ons onzichtbaar. Zoals we in de fysieke wereld verschillende landschappen kennen, zo zijn er in de emotionele wereld verschillende emotionele niveaus waar wij ons, bewust of onbewust, op kunnen afstemmen. Je hebt de lagere emotionele gebieden waar overwegend boosheid, angst en geweld heersen en de hogere emotionele niveaus waar liefdevolle en zorgzame gevoelens thuis horen en dan zijn er natuurlijk nog alle tussenliggende gebieden. De emotionele wereld kunnen we normaal gesproken niet zien maar ze bepaalt wel de sfeer van de omgeving waarin we ons bevinden en die kunnen we wel ervaren.

Dan is er nog een ander subtiel lichaam waar wij de beschikking over hebben: ons mentale lichaam dat onze gedachten genereert. Met dit lichaam functioneren we in de mentale wereld waar denkpatronen en overtuigingen min of meer permanente structuren vormen. Deze wereld is nog veel subtieler dan de emotionele wereld.

Tenslotte is er nog ons causale lichaam of onze ziel. Dit subtiele lichaam verzamelt al onze levenswijsheid zodat we daar leven na leven uit kunnen putten. Het causale lichaam verbindt ons met de causale wereld van het zielsniveau, een liefdevolle wereld waar inspiratie, schoonheid, en wijsheid worden gevonden.

Al deze lichamen zijn eigenlijk de hulpmiddelen waarmee we in die verschillende werelden onze ervaringen kunnen verzamelen. Met ONS bedoelen we dan onze bewustzijnskern. Datgene wat we in ‘diepste wezen zijn’ en dat ons in staat stelt om als het ware  vanaf een afstandje naar onszelf, onze emoties en onze gedachten te kijken.

Alle subtiele lichamen omhullen ons en vormen gezamenlijk onze aura. We kunnen dit als volgt voorstellen: schema in het boek ‘De Geheimen van de Ziel’ - Causale wereld - Mentale wereld – Emotionele wereld - Fysieke wereld

Om te ontdekken waarom we in ons dagelijkse leven alleen maar de fysieke wereld kunnen waarnemen moeten we eerst eens wat preciezer kijken naar het fysieke en het etherische lichaam. Het etherische lichaam is nauw verweven met het fysieke lichaam; het geeft ons niet alleen een gevoel van kracht en vitaliteit maar het vormt ook een beschermend vlies om ons heen. Dat vlies vormt een bijna ondoordringbare barriere voor de energieën uit de emotionele en mentale werelden. Die kunnen daardoor maar heel beperkt tot ons fysieke lichaam en onze hersenen doordringen, met als gevolg dat wij ze niet of nauwelijks kunnen waarnemen. Zolang we ons vitaal en gezond voelen en het etherische lichaam naar behoren functioneert zijn we dan ook afgeschermd voor de energieën die uit deze werelden afkomstig zijn.

Dat verandert wanneer we door ziekte, stress of andere problemen onze kracht en vitaliteit verliezen of wanneer we door een teveel aan mentale inspanning of meditatie het gevoel krijgen niet meer stevig met beide benen op de grond te staan. Ons etherische lichaam is dan verzwakt en het kan zijn beschermende functie niet meer naar behoren uitoefenen, met als gevolg dat energieën vanuit de emotionele wereld tot ons bewustzijn kunnen doordringen.

Dan kan het gebeuren dat we stemmen gaan horen of van de verwarring die hierdoor ontstaat kan de   etherische barriere nog verder verzwakken en uiteindelijk kan een situatie ontstaan waarbij het onderscheid tussen de fysieke en de emotionele wereld volledig vervaagt. Dan is er sprake van een ernstig psychiatrisch probleem zoals een psychose.

In die situatie kun je de hersenen afschermen voor de stemmen en de beelden uit de emotionele wereld door antipsychotica te gebruiken. Dit kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar voor het bereiken van een werkelijke oplossing is het noodzakelijk de vitaliteit van het etherische lichaam weer te herstellen.

Het optreden van wanen of hallucinaties en het horen van stemmen hangt dus veelal samen met een grote verwarring en een verminderde vitaliteit zoals we dat bij veel psychiatrische patiënten kunnen zien. Maar toch zijn er ook gezonde mensen die stemmen horen of die overleden personen kunnen waarnemen. Hoe kan dat dan? Bij hen is vaak sprake van een aangeboren gevoeligheid of een zwakke plek in hun etherische lichaam. Bij kinderen is het niet ongebruikelijk onzichtbare vriendjes te zien of contact te hebben met een overleden opa of oma omdat hun etherische lichaam nog in opbouw is en nog niet zo functioneert als bij volwassenen. Ook mensen die pas een geliefde hebben verloren kunnen soms de aanwezigheid van de overledene voelen of zijn stem horen omdat ze met hun aandacht nog bij elkaar zijn. De kracht van die gezamenlijke aandacht is dan groter dan de weerstand van het etherisch lichaam.

Dan zijn er nog mensen die het zien of horen van overledenen tot een talent hebben ontwikkeld en daarmee misschien een zekere faam verwerven. Door systematische oefening kan het etherische lichaam vervormd en doorlaatbaar worden waardoor het mogelijk wordt te communiceren met overledenen of met ‘gidsen’. In z’n algemeenheid is dat geen wenselijke situatie, omdat op deze manier de etherische barriere wordt verzwakt en vroeg of laat kunnen er dan ook ongewenste energieën naar binnen glippen.

De subtiele werelden en hun bewoners

Na ons overlijden komen we, in eerste instantie, terecht in de emotionele wereld. Daar verblijven we totdat we verder kunnen reizen naar de causale wereld van het zielsniveau.

De emotionele wereld is onderverdeeld in een groot aantal verschillende niveaus, variërend van de laagste emoties tot de hoogste en op elk van die niveaus bevinden zich bewoners die zich daar thuis voelen. Hun eigen afstemming bepaalt waar ze in die wereld verblijven. Ook tijdens ons leven staan wij, grotendeels, onbewust, in verbinding met de emotionele wereld. En ook voor ons geldt dat het niveau waarmee we ons verbinden wordt bepaald door onze eigen afstemming. Wanneer wij vervuld zijn van liefdevolle emoties dan verbinden we ons als vanzelf met de hogere emotionele niveaus. Als we daarentegen boos of angstig zijn dan verbinden we ons met een laag niveau van de emotionele werkelijkheid. Als dan ook nog onze etherische barriere in een slechte conditie verkeert, dan wordt het voor entiteiten uit die subtiele wereld heel gemakkelijk om contact met ons te maken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om overledenen die zelf nog in verwarring verkeren over hun nieuwe situatie.

Er zijn ook contacten mogelijk met de causale wereld van het zielsniveau. De toegang tot deze wereld is ONafhankelijk van de werking van het etherische lichaam; ze is afhankelijk van de ‘mate’ waarin wij ons met het zielsniveau weten te verbinden. Wij ervaren  

‘Innerlijk Weten’

Dat betekent dat de ‘stemmen’ die we vanuit deze causale wereld ervaren niet lijken op een stem van buiten, van iemand anders. Het is onze ‘eigen’ innerlijke inspiratie die ons een onverwacht en vernieuwend INZICHT geeft en het staat ons volkomen vrij dat nieuwe INZICHT te gebruiken of het naast ons neer te leggen. Onze autonomie wordt gerespecteerd en we worden NOOIT ergens toe gedwongen of gemanipuleerd. (PiP – zie ook het begrip NOUS, PLATO, NWI op deze site)

Kosmische wetten

In het dagelijkse leven worden we beschermd door wetten. Overtredingen worden, als het goed is, ‘bestraft’. Datzelfde geldt ook voor de subtiele werelden waar kosmische wetten gelden en ook het overtreden van die wetten heeft (karmische) consequenties. (PiP – zie die dikke kettingen van die poppen, bij DWDD, o.a. lady Gaga)

‘Een van de belangrijkste wetten waar we ons aan te houden hebben is de wet van de persoonlijke vrijheid. Deze geeft ons het recht te doen en te laten wat we willen zolang we daarbij de persoonlijke vrijheid van anderen maar respecteren.’

Deze wet geeft ons niet alleen het recht onze eigen weg te gaan, ze VERPLICHT ons ook onze eigen keuzes te maken en onze eigen waarheid te vinden, want alleen zo kunnen we ons ont-wikkelen tot autonome en zelfbewuste individuen.

Herstel van autonomie

Je bent gezegend wanneer je wordt geïnspireerd door de wijsheid van je ziel. Maar, stemmen die je ongevraagd lastig vallen en hun mening aan je willen opdringen moet je proberen kwijt te raken. In essentie gaat het er dan om, de autonomie over je bewustzijn weer terug te veroveren en een noodzakelijke voorwaarde daarbij is het herstel van je etherische lichaam. Dat is de barriere die ongewenste bezoekers tegenhoudt. Om dit doel te bereiken is het goed om je stevig met de aarde te verbinden. Dit kan met behulp van grondings-oefeningen, tuinieren, sauna, zwemmen, massage. Verder is het belangrijk gezond te leven, niet te veel te mediteren en mentale overbelasting te voorkomen. Wanneer je begrijpt hoe het komt dat je die stemmen bent gaan horen dan helpt dit INZICHT je bij het oplossen van het probleem. Voor het bereiken van een definitieve oplossing zal het dikwijls noodzakelijk zijn om onverwerkte emotionele trauma’s op te ruimen. Verdrongen trauma’s die nog verankerd zitten in je emotionele lichaam kunnen je angstig en onzeker maken en je gevoel van autoriteit ondermijnen. Bovendien kunnen ze door entiteiten als aanhechtingspunt worden gebruikt, omdat ze de lage vibraties genereren waar deze entiteiten van houden. De dieper liggende oorzaak bij het horen van stemmen berust dan ook vaak op de aanwezigheid van onverwerkte (jeugd)trauma’s.

Soms kan iemand die daarin gespecialiseerd is de entiteiten bij je weghalen. Dat kan een tijdelijke oplossing bieden voor je problemen maar wanneer je niet gelijktijdig werkt aan je eigen afweersysteem zullen nieuwe entiteiten vroeg of laat toch weer bij je terugkomen. Een definitieve oplossing kan alleen worden bereikt wanneer je je emotionele lichaam schoonmaakt en je energieveld afsluit voor ongewenste gasten. Als je aan deze voorwaarden hebt voldaan is een ferm wilsbesluit al voldoende om de entiteiten bij je weg te houden. Maar om tot zo’n wilsbesluit te komen moet je wel je gevoel van autoriteit herstellen. Dat is iets wat je alleen ZELF kunt doen omdat het gaat om jouw autonomie. Een therapeut kan je wel helpen om weer in je kracht te komen maar het gaat erom dat je uiteindelijk ZELF in staat moet zijn het heft weer in handen te nemen: BAAS worden over je eigen bewustzijn.

PiP:

Een prachtig schema dat Kees Aaldijk ons eind april 2016 liet zien in Amersfoort, One Planet en te vinden is in zijn boek: DE GEHEIMEN VAN DE ZIEL waar we door het emotionele lichaam te helen, gaan naar zielsniveau.

Alle ellende tot nu toe hier op aarde, ons vreselijke compensatiegedrag: vechtscheidingen, steeds meer kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, verwarde mensen, oorlogen … en zet de TV maar aan, hebben dus te maken met dat emotionele lichaam. Al dat verdriet, woede, trauma’s, enz. hetgeen niet liefdevol ‘aangeraakt’ wordt, blijft ons beknotten, blijft vijand. (Kübler Ross)

Kees Aaldijk – www.integralepsy.nl – DE GEHEIMEN VAN DE ZIEL – ISBN – 978-90-389-1953-9 – mobiel: 06 – 142 742 93

‘Een nieuw idee zal eerst door iedereen belachelijk worden gemaakt, vervolgens zal het heftig worden bestreden en ten slotte zal iedereen het altijd al hebben toegejuicht’ - Schopenhauer

< Terug naar artikelen

>Spiritualiteit en Psychiatrie - Stemmen horen